Meteorologie ten behoeve van de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4)
Published in Projectteam NW4, publ 21.06.050 in 1997
G.P. Können, W. Fransen, R. Mureau
Een kwantitatieve vertaalslag is gemaakt van de globale IPCC Second Assessment Report (SAR) scenario's naar de situatie in Nederland. Aansluitend op de behoefte van effectenstudies is tevens een vertaalslag gemaakt van de scenario's betreffende gemiddelden naar scenario's betreffende extreme gebeurtenissen. Deze scenario's hebben tot 2000 de standaard gevormd voor impactstudies in Nederland, waarna ze in 2000/01 zijn aangescherpt, eerst in verband met specificaties vanuit de impactwereld en toen in verband met het verschijnen van het Third Assessment Report (TAR) van het IPCC. NB: de bladzijden die blanco zijn (blz 2-4-30-32-34) zijn niet opgenomen in de pdf.